1.
Umirov M, Eshimbetov A, Ashurov J, Turgunov K, Khodjaniyazov K. Molecular and crystal structure characteristics of 2-phenylaminotetrahydro-1,3-thiazepine hydrochloride and 2-phenyliminohexahydro-1,3-thiazepine. Eur. J. Chem. [Internet]. 2023 Mar. 31 [cited 2024 Apr. 18];14(1):9-15. Available from: https://eurjchem.com/index.php/eurjchem/article/view/2345